ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിനെകുറിച്ച്

imkvXmhv Hcp thS-\m-Wv. h\-tZ-h-\m-Wv. ZpxJw Znt\-im-ßPx F¶v tPymXn-Èmkv{Xw A\p-im-kn-¡p-¶p. tPymXn-Èm-kv{X-¯n i\n-{Klw imkvXm-hns\ {]Xn-\n-[m\w sN¿p-¶p. Hcm-fpsS PmX-I-¯n i\n ]ng-¨m Abm-fpsS PohnXw ZpxJ-]qÀ®-am-Ip-¶p. B tZmj-]-cn-lm-c-¯n\v Gähpw \à D]mbw imkvXm-hns\ `Pn-¡p-I-bm-Wv. t¢i-§sf kln-¡m\pw AXn-Po-hn-¡m-\p-apÅ imco-cn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb iàn AbmÄ¡v e`n-¡p-¶p. imkvXm-hnsâ `à\v hnjm-Zm-ß-IXzw hcm³ \nhr-¯n-bn-Ã. AbmÄ kÀÆ-k-½-X-\mb Hcp നേതാവായിത്തീരേണ്ടവനാണ് .

Xncp-hp-Å-¡mhn Gähpw {][m-\-am-bXv ‘Atá \b…………’F¶p-Xp-S-§p¶ a{´-am-Wv. AXnsâ kmcw CXm-Wv.

‘AÃtbm tXtPm-aqÀ¯n-bmb `K-h³, R§-fpsS FÃm {]hr-¯n-Ifpw Adn-bp¶ A§v, R§-fn \n¶v Zpjn¨ Nn´-Isf AIän t\cmb ]mc-eu-In-I-amb amÀ¤w ImWn-¨p-X-cp-hm³ R§Ä {]mÀ°n-¡p-¶p. R§Ä A§sb വീണ്ടും വീണ്ടും \a-kvI-cn-¡p-¶p.’

imkvXmhv tXP-Êm-Wv. FÃm tZh-·m-cp-tSbpw hmk-Øm-\-amb tlmam-án-bm-Wv. ZpxJ-Im-c-W-amb AÚm-\m-Ô-Im-cs¯ CÃm-Xm-¡p¶ {]Im-i-am-Wv. B a[p-c-amb hmÕ-ey-¯nsâ Dujva-fX `às\ s]mXn-bp-¶p. ]m]-§sf Zln-¸n-¡p¶ Pzme-bmWv imkvXm-hv.