ക്ഷേത്രത്തെകുറിച്ച്

Hcp \n_n-U-h-\-¯n\p\Sp-hn lrZ-bm-hÀÖ-I-amb Hcp {iotIm-hnÂ. {]mÀ°n-¡p-¶-hsc {]oXn-s¸-Sp-¯p¶ Hcp ssNX-\yw. CXmWv Xncp-hp-Å-¡mhv t£{Xw, AXpw \qäm-ണ്ടp-IÄ¡p ap¼v. kmwkvIm-cnI \miw kw`-hn-¡p-t¼mÄ {Kma-c-£-¡p-th­n \mb-IXzw hln-¡p¶ tZh-\mWv {io[À½-im-kvXm-hv. {Kmaw apgp-h³ Xsâ shfp¯ IpXn-c-¸p-d¯v k©-cn¨v {Kma-c£ sN¿p¶ ssNX-\y-amWv {io[À½-im-kvXm-hv. AÀ¸n-X-ambn hniz-kn-¡p-t¼mÄ `à-P-\-§Ä¡v Xsâ ssNX\yw apgp-h³ \ÂIn A\p-{K-ln-¡p-¶p. Aim-´-amb a\-Êp-IÄ¡v F¶pw Hcp A¯m-Wn-bmWo ]pWy-k-t¦-Xw.

C¶v Xncp-hp-Å-¡mhv t£-{Xw Bßob Imcy-§-fpsS Hcp kt¦Xw Xs¶-bm-Wv. ]Xn-\m-bn-c-§Ä X§-fpsS Ip«n-I-fpsS Adn-hnsâ BZym-£cw Ipdn-¡p-¶-Xn-\p-thണ്ടn ChnsS F¯n-t¨-cp-¶p. Hcp Ip«n Cut£-{X-¯nÂ\n¶v BZym-£cw Ipdn-¨m XoÀ¨-bmbpw Ah³ hnZzm-\mbn Xocp-sa-¶mWv `à-³amÀ hniz-kn-¡p-¶-Xv. hnP-b-Z-ian Znhkw hnZym-ss\-]pWyw D­m-hp-¶-Xn-\p-thണ്ടn `à-³am-cpsS \ne-¡m¯ Hgp-¡mWv A\p-`-h-s¸-Sp-¶-Xv.

Xncp-hp-Å-¡mhv t£{Xw AZzn-Xo-b-am-bXm-Wv. Xm{´n-I-]-c-ambn {io[À½-im-kvXmhv ZpjvS-\n-{K-lhpw injvS-]-cn]me\hpw sN¿p¶ tXP-kzn-bmbn ssZho-I-i-àn-bm-Wv. Hcp thS-kz-cq-]-\mb At±lw kvt\l-¯n-tâbpw tXP-Ên-tâbpw aqÀ¯n-a-Zv`mh-am-Wv. F¶m Xncp-hp-Å-¡mhv {io[À½-im-kvXmhv Xsâ Ip«n-I-fpsS _p²n-]-c-amb ]qÀ®-X-¡p-thണ്ടn A\p-{K-ln-¡p-¶p. AhÀ _p²nbpw k¼¯pw DÅ-h-cm-bn-¯o-À¶v ]o¶oSv ]c-a-]p-cp-jmÀ°amb tam£s¯ Adnªv FÃmw XyPn¨v {]m]n-¡p-¶-h-cmbn Xocp-¶p.

hmkvX-h-¯n Xncp-hp-Å-¡mhv Hcp “Úm\-\n-tI-X\w” Xs¶-bm-Wv.