സമീപിക്കുക

സെക്രട്ടറി
 
തിരുവുള്ളക്കാവ് ദേവസം
തിരുവുള്ളക്കാവ്
ചേർപ്പ്‌ പി .ഒ
തൃശൂർ ,കേരള
പിൻ - 680561
ഫോൺ: 0487 – 2348444, 2349529, 2349105
സെക്രട്ടറി: +91 9447043375
ഇമെയിൽ (ക്ഷേത്രം) – thiruvullakkavu@gmail.com