ഉത്സവങ്ങൾ

\h-cm{Xn BtLmjw lnµp-¡Ä¡v {][m-\-am-W-tÃm. AÚm-\-am-Ip¶ Akp-cs\ \in-¸n-¡m³ ZpÀ¤m-am-Xmhp \S-¯p¶ bp²-¯nsâ {]Xo-I-am-Wn-Xv. B ZpjvSs\ sIm¶v hnPbw ssIh-cn¨ Znh-k-amWv hnP-b-Z-i-an. \qän-sb«p ZpÀ¤m-e-b-§-fnepw BtLm-jn-¡m-dpÅ hnPbZ-ian Úmt\m-Z-b-¯nsâ Znh-k-am-Wv. aäp imkvXr-t£-{X-§-fn hnP-b-Z-i-an¡v henb {]m[m\yw ImWm-dn-sÃ-¦nepw Xncp-hp-Å-¡m-hn At¶-Zn-hkw hnZym-cw-`-¯n\v Gähpw D¯-a-am-Wv. A¶v Imhn hnZym-cw-`-¯n-s\-¯p¶ Ip«n-I-fpsS Hcp {]fbw Xs¶-bm-Wv. ]Xn\mbn-c-§Ä A¶v imkvXm-hns\ hW§n hnZym-cw`w Ipdn-¡p-¶p. \h-cm-{Xn-¡m-e¯v ChnsS [mcmfw bph-I-em-Im-c³amÀ h¶v Ac-t§äw \S-¯n-t¸m-Ip-¶p. {]kn-²-cmb Iem-Im-c³amÀ Imhn h¶v X§-fpsS {]I-S\w ImgvN-sh-¡p-¶p. Imhns\ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw \h-cm-{Xn-¡mew Hcp kmwkvIm-cn-tIm-Õ-h-ambn amdp-¶p.

BZyw kqNn-¸n-¨-t]mse \h-cm-{Xn-bmWv Xncp-hp-Å-¡mhv t£{X-¯nse Gähpw {][m-\-s¸« BtLm-jw. hnP-b-Z-ian Znhkw am{Xw ChnsS ]Xn-\mbnc-¯n-tesd Ip«n-Isf Hmtcm hÀjhpw എഴുത്തിനിരുത്തുന്നുണ്ട്. hÀj-¯n രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ am{Xta ChnsS Ip«n-Isf Fgp-¯n-\n-cp-¯m-sX-bpÅp; alm-\-h-anbpw ao\-am-k-¯n A¯-hpw, kaq-l-¯nsâ ]e Xe-§-fnepw D¶-X-§-fn-se-¯n-s¸-«-hsc Fgp-¯n-\n-cp-¯n-bn-«p-ÅXv Xncp-hp-Å-¡mhv t£{X-¯n-em-sW-¶p-ÅXv Hcp Ncn{XkXy-a-s{X. tIc-f-¯n-\-I¯pw ]pd¯pw \n¶v ChnsS Ip«n-Isf Fgp-¯n-\n-cp-¯m³ km[m-cW കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്v. ae-bmf Imhy-a-WvU-e-¯nse \£-{X-§-fpsS kvt\l-`m-P-\m-bn-cp¶ N§-¼pg IrjvW-¸n-Å-bpsS hnZym-cw`w Ipdn-¨Xv Xncp-hp-Å-¡mhv t£{X-¯n sh¨m-bn-cp-¶p. \h-cm{Xn Znh-k-§-fn D¶-X-\n-e-hmcw ]peÀ¯p-¶, t£{Xm-Nm-c-§Ä¡-\p-kr-X-amb Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ ]Xn-hmbn അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പണ്ട്v \S¯n h¶ncp-¶Xpw CS¡m-e-¯p-sh¨v \n¶p-t]m-b-Xp-amb ‘hnjp-¸qcw’ AXn-Kw-`o-c-amb tXmXn Ct¸mÄ \S-¯n-h-cp-¶p.

hniz-{]-kn² tZh-ta-f-bmb s]cp-h-\w-þ-B-dm-«p-]pg ]qc-¯n\v sImSn-I-b-dp-¶Xv Xncp-hp-Å-¡m-hn-em-Wv. Ipw`-am-k-¯n D{Xw-\m-fn sImSn-I-bdn ao\-am-k-¯n A¯w-\m-fn sImSn-Ip-¯p-¶p. ]pcm-X-\-amb s]cp-h\w DÕ-h-¯nsâ sImSn-I-b-ä-¯n-tâbpw 28 Zn\w നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന XpS-¡-am-Wn-hn-sS-bp-Å-Xv. പണ്ടത്തെ Bdm-«p-Õ-h-am-bn-cp-¶, Ct¸m-gs¯ Bdm-«p-]pg ]qc-¯nsâ ]ntä-Zn-hkw Nm¯-¡p-S-t¯¡v Fgp-¶-Ån-¨p-t]m-Ip¶ imkvXmhv Nm¯-¡pSw imkvXm-hp-sam-cp-an¨v Hcp B\-¸p-d¯v {Kma-c-£-bpsS `mK-amb {Kma-_en \S¯n Xncn¨v s]cp-h-\-s¯-¯p-¶p. ]ntä¶v A¯w-\m-fn s]cp-h-\¯v DucIw A½-Xn-cp-h-Snbpw ]njm-cn-¡Â `K-h-Xn-bp-sam-¶n¨v Nm¯-¡pSw imkvXm-hn-t\mSp tNÀ¶v ]IÂ]qcw \S-¯p-¶p. XpSÀ¶v Xncp-hp-Å-¡m-hn sImSn Ip¯p-¶p. A¯w sImSn-Ip-t¯msS s]cp-h\wþB-dm-«p-]pg ]qc-a-tlm-Õ-h-¯n\v Xnc-Èoe hogp-¶p.