പുരാവൃത്തം

]c-ip-cm-a³ Xsâ agp-sh-dnªv tKmIÀ®w apX I\ym-Ip-am-cn-h-sc-bpÅ `q{]-tZiw kap-{Z-¯n \n¶pw hosണ്ടSp¯p F¶m-WsÃm sFXn-lyw. At±lw \b-\-a-t\m-l-c-amb Cu `qansb 64 {Kma-§-fmbn Xncn-¨p. AXn 32 {Kma-§Ä N{µ-Kn-cn-¸p-gbv¡p sX¡pÅ tIc-f-¯n-em-Wv. Ing¡v DbÀ¶ ]Ýn-a-L-«-¯n \n¶v ]Sn-ªmdv kap{Zw hsc Ncnªp InS-¡p¶ tIcfw {]Ir-Xn-bm I\n-ª-\p-{K-ln-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. ^e-`q-bn-jvTamb `qanbpw I\¯ agbpw Cu {]tZ-is¯ \nXy-l-cn-X-§-fm-¡n-b-t¸mÄ _p²n-am-³am-cmb P\-§Ä ChnsS Hcp k¼-¶-amb kwkvImcw ]Sp-¯p-bÀ¯n. Cu 32 {Kma-§fpw Hcp Ime¯v ]pcm-X\ kwkvIm-c-¯nsâ Ifn-s¯m-«n-ep-I-fm-bn-cp-¶p. \qdv hÀjt¯mfw ‘s]cp-h\w’ {Kmaw FÃmw-sImണ്ടpw ap³]-´n-bn¯s¶ \n¶n-cp-¶p...

s]cp-h-\w {Kma-¯nse P\-Po-hnXw al-¯mb alm-tZh t£{X-t¯bpw kpµ-c-amb Xncp-hp-Å-¡mhp t£{X-t¯bpw tI{µo-I-cn-¨p-Å-Xm-bn-cp-¶p. {Kma-¯n\v Hcp ]cn-[n-hsc kzbw `c-Wm-[n-Im-c-apണ്ട-m-bn-cp-¶p. s]cp-h\w {Kma-¯n CS-bv¡nsS kt½-fn-¨n-cp¶ {Kmak` a²y-tI-c-f-¯nsâ `mhn-sb-¯s¶ \nb-{´n-¨n-cp-¶p. alm-tZ-h-t£{Xw `qkz¯p¡fm k¼¶-am-bn-cp-¶p. `K-hm\v IW-¡ä IpSn-bm-³am-cp-ണ്ടm-bn-cp-¶p. ssZh hnizm-kn-I-fmb AhÀ apS¡w IqSmsX ]m«w sImSp-¡p-Ibpw `à-h-Õ-e-\mb `K-hm³ Ahsc [\-[m\y kar-²-cm¡n kwc-£n-¡p-Ibpw sNbvXp-t]m-¶p. ic-Wm-K-X-cn IcpWmab-\mb ]c-ta-iz-c³ [mcmfw t£{X Poh-\-¡msc t]män hfÀ¯pI am{X-aà hni-¶p-h-cp-¶-hÀ¡v A¶w \ÂIn Biz-kn-¸n-¡pI IqSn sNbvXp.

{Kma-¯nse P\-§Ä Cc-«-b-¸s\ {Kma-aqÀ¯n-bmbpw Xncp-hp-Å-¡mhv imkvXm-hns\ {Kma-]-c-tZ-h-X-bmbpw Bcm-[n-¨p-t]m-¶p. A`ojvS hc-Zm-Xm-hmb {io]-c-ta-iz-c³ ]mÀÆXo kta-X-\mbn `à-P-\-§sf A\p{Kln¨v hmW-cp-fn-b-t¸mÄ At±-l-¯nsâ ]p{X\pw IÀ½-\n-c-X-\p-amb imkvXmhv \m«p-Im-cpsS kwc-£-I-\mbn IpXn-c-¸p-d-t¯dn k©-cn-¨p. s]cp-h\w {Kma-¯nsâ \me-Xn-cp-I-fmb IpXn-cm³, AI-a-e, Dug-¯v, FS-¯n-cp¯n F¶n-hn-S-§-fn imkvXm-hn\v {]Xn-jvT-I-fpണ്ടv.

Xncp-hp-Å-¡mhp imkvXmhv Úm\-¯nsâ aqÀ¯n-a-Zv`m-h-am-Wv. kz`à½msc PohnX hnP-b-¯n\v Bhiyamb _p²n \ÂIn ]Tn¸pw ]mWvUn-Xyhpw XnI-ª-h-cm-¡n-¯oÀ¡p-¶p. AtX-k-abw FÃm-hn[ euInI kpJ-§fpw XnIª k¼-¶-amb Hcp PohnXw AhÀ¡p {]Zm\w sN¿p-¶p. kc-kz-Xo-tZ-hn-tbbpw `K-hm³ Z£n-Wm-aqÀ¯n-tb-bp-amWv km[m-cW lnµp-¡Ä Úm\-¯n-tâbpw Ie-I-fp-tSbpw imkv{X§fp-tSbpw aqÀ¯n-I-fmbn D]m-kn-¡m-dv. imkvXm-hm-Is« ssZhnI thS-\mWv; ZpjvS-\n-{K-lhpw injvS-kw-c-£-Whpw sN¿p¶ D{K-aqÀ¯n-bm-Wv. ]p©ncn s]mgn-¡p-¶, hmÕeyw am{X-apÅ tZh-\m-bà aäp-Å-hÀ imkvXm-hns\ D]m-kn-¡p-¶-Xv. ]s£ s]cp-h\w {Kma-¡mÀ Xncp-hp-Å-¡m-hp-im-kvXm-hns\ Úm\-aqÀ¯n-bmbpw D]m-kn-¡p-¶p. At±lw a\p-jy-a-\-Êm-Ip¶ Im\-\-¯n Npän-\-S-¡p¶ Zpcm-{K-lw, \nco-iz-c-Xzw, aSn apX-emb lnw{k P´p-¡sf th«-bmSn \in-¸n-¡p-¶p. Xsâ `à-³amÀ¡v kI-e-hn[ `uXnI kpJ-§fpw \ÂIn B\-µn-¸n-¡p-¶-tXm-sSm¸w Pohn-X-am-Ip¶ h\-¯nse A]-ISw \ndª Ip¶p-I-tfbpw Xmgvh-c-I-tfbpw XcWw sNbvXv s]cp-h-\s¯ tZh-tZ-hsâ ASp-s¯-¯m-\pÅ amÀ¤-ZÀi\w \ÂIp-¶p. Pohn-X-¯n ]cn-]qÀ®Xr]vX-cm¡n euInI kpJ-§-fn \n¶p tamN-\hpw sshcm-Kyhpw e`n-¡m³ X¿m-dm-¡p-¶p. {_Òm-\-µ-ap-f-hm-¡p¶ B tamN\w \ÂIn `à-P-\-§sf kz´w amtdm-S-W-¡p-¶p. ]c-tZ-h-Xm-k-¦-ev]-¯nsâ A\-\y-amb X¯zw AXm-Wv. Xncp-hp-Å-¡mhv imkvXm-hnsâ Úm\-aqÀ¯n-bm-bpÅ Cu Akm-[m-c-W-amb Ah-Xmcw s]cp-h\w {Kma-hm-kn-IÄ¡v ap³t] Adn-bmw. ]s£ A\y-{Km-a-¡mÀ AXp a\-Ên-em-¡n-bXv ]«¯p `«-Xn-cn-bpsS AÛpX IY-bn \n¶m-Wv.-

Xncp-hp-Å-¡mhp t£{Xw ]pcm-X\ kwkvIm-c-t¯m-fw-Xs¶ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നാണ് sFXn-ly-§Ä Ah-Im-i-s¸-Sp-¶-Xv. \qämണ്ടp-I-tfmfw Chn-Sps¯ ssNX-\y-¯m BIÀjn-¡-s¸«v alm-X-]-kzn-IÄ ChnsS h¶v {hX-a-\p-jvTn-¨n-cp-¶p. Hcp-]s£ ]n¶oSv kpZoÀL-amb Hcp Ime-L-«-t¯mfw \n_n-U-amb h\-¯m Npä-s¸« Cu t£{Xw A[nIw Adn-b-s¸-SmsX InS-¡p-Ibpw imkvXmhv kzbw-`q-hmbn വീണ്ടും {]Im-in-¡p-Ibpw sNbvXn-cn-¡mw. ASp¯ Imew hsc t£{X-]-cn-kcw tLmc-h\w Xs¶-bm-bn-cp-¶p. {Kma-t£-{X-amb s]cp-h\w alm-tZ-h-t£-{X-¯nsâ Iotg-S-am-bn-cp¶p XncphpÅ-¡m-hv. Hcn-¡Â hnez-aw-Kew kzman-bmÀ t£{X-ZÀi-\-¯n-s\-¯n-b-t¸mÄ s]cp-h-\s¯ Cc-«-b-¸³ imkvXm-hns\ Xsâ hew-I-¿n-se-Sp¯v Xmtem-en-¡p-¶Xp I¬p-h-s{X. AXn-\m Cu t£{X-¯n\v ‘Xncp-hew I¿qÀ’ F¶ \maw kn²n-¨p.

]ണ്ടv {Kma-¡mÀ¡p-thണ്ടn NnäqÀ Ah-Wm-hv, Ipdp-h-«-h-Wm-hv, hÃ-¨nd Ah-Wmhv F¶o \¼q-Xn-cn-am-cmWv Ducm-f-³am-sc¶ \ne-bn s]cp-h\w t£{X-¯nsâ `cWw \S-¯n-t¸m-¶-Xv. Htc IpSpw-_-am-bn-cp¶ ChÀ ]n¶oSv `mKw sNbvXv aq¶v hyXykvX IpSpw-_-\m-a-§Ä kzoI-cn-¨-Xm-Wv. A¡m-e¯v {Kma-¯nse FÃm IpSpw-_-§Ä¡pw {]mXn-\n-[y-apÅ Hcp-Xcw P\m-b-¯-`-c-W-amWv s]cp-h-\¯v \ne-\n-¶n-cp-¶-Xv. s]cp-h\w t£{X-¯nse Ducm-f-³amÀ Xs¶-bmWv Xncp-hp-Å-¡m-hn-tebpw `cWw \nÀÆ-ln-¨n-cp-¶-Xv. {Kma-¯nse `uXnI Pohn-¯nsâ tI{µ-_nµp bYmÀ°-¯n Cu t£{X-§-fm-bn-cp-¶-Xn-\m t£{X-`-cWw HcÀ°-¯n {Kma-`-cWw Xs¶-bm-bn-cp-¶p. Cu kXyw Adn-bm-am-bn-cp¶ sIm¨n cmPmhpw tImgn-t¡m-Sp-km-aq-Xn-cnbpw X½n t£{X-§-fpsS taÂt¡mbva e`n-¡p-¶-Xn-\p-th­n aÕ-c-am-cw-`n-¨p. HSp-hn sIm¨n cmPm-hn\v kmaq-Xn-cnsb AIän \nÀ¯m³ Ign-ªp. Ducm-f-³am-cpsS A[n-Im-c-§Ä cmPmhv ]nSn-¨p-]-äp-Ibpw {Kma-k`-bnse aäp \¼q-Xn-cn-am-cpsS Ah-Im-i-§Ä Ifªv Ahsc ]pd-¯m-¡p-Ibpw sNbvX-t¸mÄ hen-sbmcp {]iv\w DZn-¨p. s]cp-h\w {Kma-¯nse \¼q-Xn-cn-amÀ¡v X]-Ê-\p-jvTn-¡m³ kz´-ambn Hcp t£{X-an-Ãm-Xm-bn. imkvXmhv X§-fpsS ]c-tZ-h-X-bm-b-Xn-\m Imhv X§Ä¡p hn«p-In-«-W-sa¶v AhÀ cmPm-hn-t\m-S-`yÀ°n-¨p. AÛp-X-I-c-amb ssZhnI ssNX\yw DÅ Imhn\v kz´w kz¯p-¡Ä H¶pw CÃm-bn-cp-¶p. AXn-\m B alm-a-\-kvIX {]ZÀin-¸n-¡m³ cmPmhv aSn-¨n-Ã. {Kma-¯ns\ {]Xn-\n-[o-I-cn¨ NnäqÀ \¼q-Xn-cn-¸mSv t£{Xw cmPm-hn \n¶v Gäp-hm§n Ducm-f³ F¶ \ne-bn `cWw \S-¯n-t¸m-¶p. {Kma-¯nse \¼q-Xn-cn-amÀ¡v t£{X-¯n Xma-kn¨v kwh-Õ-c-`-P\w \S-¯p-hm³ hoണ്ടpw kuI-cy-am-bn.

Imew-am-dn. Fgp-]-Xp-I-fn t£{X-`-cWw \S-¯p-¶-Xn-\p-thണ്ടn \m«p-ImÀ Hcp I½nän cq]o-I-cn-¨p. Ah-cpsS {ia-^-e-ambn t£{Xw A`n-hr²n {]m]n-¡p-Ibpw ZÀi-\-¯n-s\-¯p¶ `à³am-cpsS kwJy Zn\w-{]Xn hÀ²n¨p hcp-Ibpw sNbvXp. s]cp-h\w {Kma-¡m-cmb \¼q-Xn-cn-am-cpsS {]Xn-\n-[n-Ifpw t£{X-kw-c-£W kan-Xn-bpsS {]Xn-\n-[n-Ifpw DÄs¸« Hcp `cW kan-Xn-bmWv Ct¸mÄ Cu t£{X-`-cWw \nÀÆ-ln-¡p-¶-Xv.

hfsc Imcy-£-a-X-bpÅ Ct¸m-gs¯ `c-W-¯n³ Iogn ImgvN-bn sNdpXpw BÀ`m-S-c-ln-X-hp-amb Cu A¼ew euIn-I-Zpx-J-§-fn \n¶pw tamN\w t\Sp¶ `à-P-\-§Ä¡v Hcp A`-b-Øm-\-am-bn-¯oÀ¶p.

]pcm-X\ t£{X-§Ä {]tXy-In¨pw {Kma-t£-{X-§Ä Kw`o-cm-Im-c-§fpw tIm«-IÄt]mse _en-jvT-§-fpam-bn-cp-¶p. s]cp-h\w alm-tZ-h-t£-{Xhpw CXp-t]m-se-bpÅ Hcp _rl-Zvt£-{X-am-Wv. F¶m Xncp-hp-Å-¡m-hm-Is« `uXn-I-ambn ]d-bp-I-bm-sW-¦n [mSnbpw tamSnbpw Ipd-ª-Xm-bn-cp-¶p. henb kpµ-c-amb Hcp _nw_-¯n-\p-]-Icw \ne-¯p-\n¶pw DbÀ¶p ImWm³Xs¶ {]bm-k-amb aq¶p ine-IÄ am{X-am-Wp-Å-Xv. aäpÅ t£{X-§-fn `à-³am-cn ]p©n-cn-s]m-gn-¨p-sImണ്ടv DbÀ¶ ]oT-¯n-t³a A´-tÊmsS hncm-Pn-¡p¶ hn{K-l-§Ä ImWmw. Chn-sS-bm-Is« Icn-¦-Ãp-sImണ്ടpÅ ZoÀL-N-Xp-c-¯n-\p-Ån Hcp Ipgnbpw AXn\p \Sp-hn kzbw-`q-hmb Hcp inebpw am{Xw. km[m-cW t£{X-§fn X{´n-h-cy-³amÀ hn]p-e-amb IÀ½-§-tfmsS hn{Kl {]XnjvT \S-¯p-I-bmWv ]Xn-hv. CXn \ns¶Ãmw hn`n-¶-ambn Xncp-hp-Å-¡m-hn kzbw`qhmb ine-bn-³ta imkvXm-hnsâ ssNX\yw kzbw {]Im-i-am-\-am-hp-I-bmWv Dണ്ടm-b-Xv. ag-aw-Kew X«n«v aqSp-¶-Xn-\p-ap³]v Imäpw agbpw shbn-ep-saÃmw Gäp-sImണ്ടn-bn-cp-¶p-htÃm _nw_-¯nsâ ØnXn. Ct¸m-gn-hnsS Dd-¸pÅ മേൽക്കൂരയുണ്ട് sshZn-I-t{i-jvT-³amÀ I¿n aW FSp¯v thZ-a-{´-§ÄsNmÃn AXn\p ssNX\yw hcp-¯p-¶p. Cu ssNX-\y-]q-cn-X-amb aW _nw_-¯n\p Npäp-apÅ Ipgn-bn \nd-¡p-¶p. AXn-\m ChnsS cണ്ടp-ssN-X-\y-hn-ti-j-§-fpsS km¶n²yw A\p-`-h-s¸-Sp-¶p. imkvXm-hn-tâbpw thZ-¯n-tâbpw. `c-W-k-anXn Ing¡pw ]Sn-ªmdpw \S-bn Kw`o-c-§-fmb cണ്ടp \S-¸p-c-Ifpw ]Sn-ªmdv Ia-\o-b-amb Hcp tKm]p-chpw ]Wn-I-gn-¸n-¨p. t£{X-ssN-X-\y-¯n-\p-tNÀ¶ Hcp sIm«mcw Xs¶ AhÀ¡v ]Sp-¯p-bÀ¯m³ Ign-ªp.

Imhn AjvS-aw-Key{]iv\w \S-¯nb ssZh-Ú-³am-cpsS \nK-a-\-{]-Imcw imkvXm-hnsâ ssNX\yw Cu t£{X-¯n-\-It¯m ]cn-k-ct¯m HXp§n \n¡p-¶n-Ã. AXv a²y-tI-cfw apgp-h³ hym]n-¨n-cn-¡p-¶p. km[m-c-W-bmbn t£{X-§-fn {]Xn-jvTm-k-a-b¯v ssZh-ssN-X\yw t£{Xw apgp-h³ \ndªp \n¡p-¶-Xmbn X{´n hcy-³amÀ k¦-ev]n-¡p-¶p. F¶m XncphpÅ¡m-hnse k¦ev]w Akm-[m-c-W-am-Wv. Úm\-aqÀ¯n-bmb imkvXmhv Xsâ shfp¯ IpXn-c-¸p-d-t¯dn {Kmaw apgp-h³ Npän k©-cn¨v ssNX\yw ]I-cp-¶p

Hcp {]tXy-I-aqÀ¯n {Kmas¯ apgp-h³ \bn-¡p-I-sb-¶Xv DZm-¯-amb Hcp k¦-ev]-am-Wv. kz]n-Xm-hnsâ ssI]n-Sn-¨p-sImണ്ടv XpÅn-¨m-Sn-\-S-¡p¶ Hcp Ip«n¡v hogvN-sb-¸-än-bpÅ `bw Ipd-hm-bn-cn-¡pw. ]s£ Ft¸m-sg-¦nepw A_-²-¯n Ip«n-bpsS ]nSn hns«-¶p-h-cmw. adn¨v Aѳ Ip«n-bpsS ssI apdpsI ]nSn-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-¦ntem Ip«n¡p ss[cyw IqSp-X-em-bn-cn-¡pw. Ah\v Iptd-¡qSn Bß-hn-izm-k-t¯msS NmSn-¡-fn-¡mw. t£{X-¯n ZÀi-\-¯n\p hcp-¶-hsc tZh³ c£n-¡m-Xn-cn-¡n-Ã. {Kma-]-c-tZ-h-X-bm-sW-¦n ]ns¶ ]d-bm-\p-an-Ã. Hc-ѳ aI-s\-sb-¶-t]mse At§m-«m-h-iy-s¸-SmsX Xs¶ Ahs\ kwc-£n-¡m³ At±lw kZm k¶-²-\m-Wv. ]nXm-hnsâ _en-jvT-amb Ic-§Ä ]p{Xs\ Xsâ lrZ-b-kv]-µ-\-t¯m-S-Sp-¸n-¡p-t¼mÄ Bß \nÀhr-Xn-sb-s´¶v Ah-\-dn-bp-¶p. Xncp-hp-Å-¡mhp imkvXmhv kvt\l-aqÀ¯n-bmb AÑ-s\-t¸m-se-bmWv; At±-l-¯nsâ lrZ-b-kv]-µ-\-§Ä \s½ Adn-hp-Å-h-cm-¡n, ssZhnI kvt\l-sa-s´¶v \s½ ]Tn-¸n-¡p-¶p. Kuc-h-¡m-c-\mb B Aѳ ]e-t¸mgpw kz´w a¡-tfm-sSm¯p Ifn-¡p¶p; B\-bpsS IY-bn Iണ്ട-Xp-t]m-se. ]s£ `à-P-\-§Ä F¶pw At±-ls¯ kwlm-c-aqÀ¯n-bmb inhsâ hew ssI BbmWv Icp-Xn-t¸m-¶n-«p-Å-Xv. AXpw icn-X-s¶-bm-Wv. `à-³amÀ¡v ആപത്തെന്തെങ്കിലും h¶m imkvXmhv Ah-cpsS c£-bv¡mbn IpXn-s¨-¯p-¶p.