പൂജകൾ

1 കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തൽ (വിദ്യാരംഭം സ്പെഷ്യൽ) ............................................................................................ 150 രൂപ
2 സാരസ്വത പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
3 ശനീശ്വര പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
4 ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
5 പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
6 ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
7 സർവ്വൈശ്വര്യ പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 10 രൂപ
8 പുഷ്പാഞ്ജലി ............................................................................................ 5 രൂപ
9 എണ്ണവിളക്ക് ............................................................................................ 5 രൂപ
10 നെയ്‌വിളക്ക് ............................................................................................ 5 രൂപ
11 കെടാവിളക്ക് ............................................................................................ 101 രൂപ
12 നാവ് – നാരായം, ആൾ രൂപം (വെള്ളി) ............................................................................................ 5 രൂപ
സ്വർണ്ണം ............................................................................................ 10 രൂപ
13 കദളിപ്പഴം ............................................................................................ 8 രൂപ
14 തിരുമധുരം ............................................................................................ 5 രൂപ
15 പായസം ............................................................................................ 50 രൂപ
16 പാൽപ്പായസം ............................................................................................ 50 രൂപ
17 അപ്പം ഒരു കൂട്ട് ............................................................................................ 1500 രൂപ
(1 പാക്കറ്റ് – 2 എണ്ണം) ............................................................................................ 30 രൂപ
18 മാല ............................................................................................ 5 രൂപ
19 എള്ളുതിരി ............................................................................................ 5 രൂപ
20 നീരാഞ്ജനം ............................................................................................ 20 രൂപ
21 ഗണപതിഹോമം ............................................................................................ 51 രൂപ
22 ഭഗവത്സേവ ............................................................................................ 51 രൂപ
23 സരസ്വതീപൂജ ............................................................................................ 251 രൂപ
24 വെള്ളരിനിവേദ്യം ............................................................................................ 15 രൂപ
25 നിറമാല ............................................................................................ 2501 രൂപ
26 കളഭാഭിഷേകം ............................................................................................ 7501 രൂപ
27 ചതുശ്ശതം ............................................................................................ 5001 രൂപ
28 നെൽപ്പറ ............................................................................................ 50 രൂപ
29 അരിപ്പറ ............................................................................................ 100 രൂപ
30 അവിൽപ്പറ ............................................................................................ 50 രൂപ
31 ശർക്കരപ്പറ ............................................................................................ 100 രൂപ
32 വെള്ളി വിളക്ക് സമർപ്പിക്കൽ ............................................................................................ 251 രൂപ
33 വിവാഹം ............................................................................................ 151 രൂപ
34 ചോറൂണ് ............................................................................................ 50 രൂപ
35 തുലാഭാരം(തട്ട്പ്പണം) ............................................................................................ 10 രൂപ
36 ചരട്, പേന, ഏലസ്സ് പൂജ ............................................................................................ 5 രൂപ
37 തക്കോല്‍ പൂജ ............................................................................................ 25 രൂപ
38 പ്രസാദ ഊട്ട് ............................................................................................ 10001 രൂപ
39 ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ ............................................................................................ 251 രൂപ
40 കറുകമാല ............................................................................................ 10 രൂപ
41 അടിമ കിടത്തൽ ............................................................................................ 25 രൂപ
42 സരസ്വതി നിവേദ്യം ............................................................................................ 5 രൂപ
43 പൂജിച്ച പേന ............................................................................................ 10 രൂപ
44 ജപിച്ച സാരസ്വതം നെയ്യ് ............................................................................................ 130 രൂപ