രക്ഷാധികാരികൾ

{io.-sI.-]n.-kn.-\m-cm-b-W³ `«-Xn-cn-¸mSv (X-{´n)

{io.-sI.-]n.-kn.-\m-cm-b-W³ `«-Xn-cn-¸mSmWv Cu t£{X-¯nse X{´n. t£{Xm-Nm-c-§-fn B[n-Im-cn-I-amb t\XrXzw At±-l-¯n-\m-Wv. FÃm Xm{´nI Imcy-§fpw BNm-c-]-c-amb Imcy-§fpw X{´n-bpsS hnZ-Kv²-D-]-tZ-i-§fpw \nÀt±-i-§-fp-a-\p-k-cn-¨mWv \S-¡p-¶-Xv. {io.-sI.-]n.-kn.-\m-cm-b-W³ `«-Xn-cn-¸mSv hnhn[ t£{X-§-fn X{´nIq-Sn-bm-Wv.

 

{io Fw.-F³.-in-h-Zm-k³ \¼q-Xncn ({]kn-U³dvv)

{io Fw.-F³.-in-h-Zm-k³ \¼q-Xncn Ct¸m-gs¯ Xncp-hp-Å-¡mhv tZhkzw {]kn-U³dm-Wv. Ct±lw ]WvUn-X\pw tbmK-t£a k`-bpsS ap³kw-Øm\ A²y-£\pw IqSn-bm-Wv. {]kn-U³dnsâ amÀ¤-\nÀt±-i-§fpw Adnhpw FÃm t£{X-Im-cy-§-fnepw ZÀi-\o-b-am-Wv.

 

{io.-F.-F.-Ip-am-c³ (sk-{I-«-dn)
+91 9447043375

{io.-F.-F.-Ip-am-c³ hnP-b-{io-em-fn-X-\mb Hcp _nkn-\-Êp-Im-c\pw \sÃmcp \mb-I-\p-am-Wv. Ct±lw tZhkzw FIvkn-Iyq-«ohv I½-än-bpsS sk{I-«-dn-bm-Wv. Ct±-l-¯nsâ `c-W-Im-e¯v hnhn[ ]ptcm-K-Xn-IÄ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. tZhkzw Imcym-ebw, {]km-Z-Du«v aWvU]w XpS§n hnhn[ ]ptcm-K-a-\-]-c-amb Imcy-§Ä sk{I-«-dn-bpsS t\Xr-Xz-¯n ഉണ്ടാക്കിയതാണ്