മുൻ രക്ഷാധികാരികൾ

{_Ò-{io. NnäqÀ hen-b-\m-cm-b-W³ \¼q-Xn-cn-¸mSv

1980 apX {_Ò-{io. NnäqÀ hen-b-\m-cm-b-W³ \¼q-Xn-cn-¸mSv {]kn-U-¬m-bn-cp-¶p. tZhkzw I½än \ne-hn h¶-Xp- ap-X 2007 hsc Ct±lw {]kn-U³dm-bn-cp-¶p.1990 {io \¼q-Xn-cn-¸mSv Ggp-hÀjw thZm-`ym-k-¯n-\mbn sNe-h-gn-¨p. XpSÀ¶v skâv tXmakv tImtf-Pn CâÀao-Un-bäv ]mÊm-bn. Ct±-lhpw sk{I-«dn {io {io[-c-s\-gp-¯-Ñ\pw ]c-kv]c _lp-am-\-t¯msS Cu t£{X-¯nsâ -h-fÀ¨-bn hln¨ ]¦v t£{X-N-cn-{X-¯n {][m-\-s¸-«-Xm-Wv.

 

{io Sn.-sI. {io[-c-s\-gp-¯-ѳ

{io. Sn.-sI. {io[-c-s\-gp-¯-ѳ 1980 apX 2008 hsc Xncp-hp-Å-¡mhv tZhkzw sk{I-«-dn-bm-bn-cp-¶p. 1976 apX 1980 hsc Xncp-hp-Å-¡mhv I½-än-bpsS {]{]kn-U³dm-bn-cp-¶p. \nkzmÀ°-ambn AÀ¸W at\m-`m-h-t¯msS t£{X-Im-cy-§Ä \nÀÆ-ln¨ \sÃmcp \mb-I\pw kwLm-S-I\pambn F¶pw `à-P-\-§Ä Ct±-ls¯ kvacn-¡p-¶p. “Du«p-]p-c, Ieym-W-a-WvU-]w, \S-¸p-c-IÄ, t£{X-¡pfw \ho-I-cn-¡Â” F¶nh Ct±-l-¯nsâ ഭരണകാലത്തുണ്ടായവയാണ്.