പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ

P\p-hcn BZy BgvN ………. “{ioa-Zv`-K-hZv KoXm-Úm-\-bÚw”
s^{_p-hcn þ 2þm-as¯ BgvN ………. “hnZym-k-c-kzXn AÀ¨\” (7 Znh-kw)
Ah-km-\-Zn-hkw þ {]km-Z-Du«v
s^{_p-hcn/amÀ¨v (Ipw-`w) ………. D{Xw-\mÄ, “s]cp-h-\w-þ-B-dm-«p-]pg ]qcw”
sImSn-tbäw
amÀ¨v/G{]n (ao-\w) ………. D{Xw-\mÄ þ “]d-h-gn-]mSv, {Kma-_en ”
A¯w-\mÄ þ “]qcw sImSn-Ip¯v”
G{]n ………. “hnjp-¸qcw”
Pqembv (IÀ¡n-S-Iw) ………. cmam-b-W-am-km-N-c-Ww.
1 apXÂ 7 hsc cmam-bW ]mcm-b-Ww,
cmam-b-W-{]-`m-jWw
sk]vXw-_À/HIvtSm-_À
(I¶n/Xpemw)
………. \h-cm{Xn atlm-Õhw þ 9 Znhkw
hnP-b-Z-ian (hn-Zym-cw-`w)
\hw-_À/Unkw-_À
(hr-Ýn-Iw)
………. aWvU-e-]qP (41 Znh-kw)
Unkw-_À ………. `mK-hX k]vXmlw
[\p/Unkw-_À ………. {Zhy-I-eiw (4 Znh-kw)
(aWvU-e-]qP Ah-km-\n-¨mÂ)
FÃm-am-khpw thZ-Ú-cpsS “apd-P]w”
FÃm-am-khpw D{Xw-\m-fn “{]km-Z-Du«v”